0

applicants

Call Center Leader

at Alpha Founders

in Bangkok Noi, Bangkok

เกี่ยวกับตำแหน่งงาน... หัวหน้าทีมศูนย์ให้บริการลู กค้าผ่านโทรศัพท์ มีหน้าที่รับผิดชอบ และ บริหารงานการให้บ ริการของศูนย์ฯ ให้เป็นไปอย่างมีประ สิทธิภาพในแต่ละวัน มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดประชุ มและการตั้งเป้าหม ายในการให้บริการลูกค้า ของทีม เป็นตัวหลักในการวางแ ผนพัฒนาการให้ บริการผ่านโทรศัพท์ ให้ทุกคำร้องของลูกค้าไ ด้รับคำตอบที่พึง พอใจในระยะเวลากา รให้บริการที่เหมาะสม ไม่ยืดเยื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจ และพึงพอใจต่องา นบริการของบริษัทฯ นอกจากนี้หัวหน้าทีม ศูนย์ให้บริการลูกค้าผ่าน โทรศัพท์ต้องช่ว ยสร้างแรงจูงใจใ นการใ ห้บริการและแนะ นำการการพัฒนาวิธี การให้บริการแ ก่ลูกน้องในทีม หน้าที่ของหั วหน้าทีมศูนย์บริ การทางโทรศัพท์ ยังครอบคลุมไปถึง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในบริษัทเอง และบริษัทที่จัด ส่งสินค้า รวมทั้งการคัดสรรค์บุคลากรใหม่ๆ เข้าสู่ทีม สิ่งเรากำลังมองหา... • ผู้มีประสบการณ์ใ นงานขายทางโทรศัพท์ • บุคคลที่มีความมั่น ใจในตนเอง มีความสามารถในการ พูดจูงใจและบริหารจัดการลูกน้อง • มีสัญชาติไทย หา กสามารถใช้ภาษาอั งกฤษได้จะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ • มีแรงจูงใจใน การทำงาน และมีความรับผิดชอบ สามารถเชื่อถือได้ • มีทักษะใน การพูดและการเขียนที่ดี • มีทักษะในการใช้ งานคอมพิวเต อร์และ อินเตอร์เน็ต ข้อเสนอของเรา... • ค่าตอบแทนสูง • ช่วยการพั ฒนาศักยภาพส่วนบุคคล • ทักษะการบริหารงานที่เพิ่มขึ้น Read More...
Apply Now job source
Gigajob

Recent jobs at Alpha Founders

Customer Service & Telesales () at Alpha Founders in Watthana 1 month ago
IT developer (Back-end) at Alpha Founders in Bangkok Noi 1 month ago
Customer Service (Telesales) at Alpha Founders in Bangkok Noi 1 month ago
Full Time- Business Developer at Alpha Founders in Bangkok Noi 1 month ago
***Marketing Intern Position*** at Alpha Founders in Bangkok Noi 1 month ago


« Go back to category
Is this job ad fake? Report it!   
Recommend to a friend
jobs.published_at
jobs.viewed
GIG
about.me wordpress alexa